Display Current Config for all NIC’s: ifconfig

Display Current Config for eth0: ifconfig eth0

Assign IP: ifconfig eth0 192.168.1.2

Ping: ping -c 3 192.168.1.1


Assign multiple IP’s: ifconfig eth0:0 192.168.1.2

Assign second IP: ifconfig eth0:1 192.168.1.3

Disable network card: ifconfig eth0 down

Enable network card: ifconfig eth0 up

View current routing table: route “or” route -n

View arp cache: arp “or” arp -n

Assign IP/Subnet: ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Assign Default Gateway: route add default gw 192.168.1.1

Trace Route: traceroute bntkblog.blogspot.com

Trace Path: tracepathbntkblog.blogspot.com

DNS Test: host bntkblog.blogspot.com

Advanced DNS Test: dig bntkblog.blogspot.com

Reverse Lookup: host 66.11.119.69

Advanced Reverse Lookup: dig -x 66.11.119.69

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *